Cốt – Mút đã qua sử dụng

Bao gồm:

Cốt mút đã qua sử dụng do khách gửi bán lại

Cốt mút sau khi test sản phẩm mới (tình trạng mới trên 90%)